lördag 10 mars 2012

Kulturmiljön hemmavid del 15

Sumpskog

Skogsstyrelsen har gjort en sumpskogsinventering. På fastigheten där vi bor finns tre sumpskogsområden om totalt ca 20 hektar.

Område 1 är mager torvmark som är bevuxen med tallskog. Området gränsar till öppen myrmark och sjö. En f d järnväg passerar över området där banvallen finns kvar. Här finns spår av äldre dikning samt att det finns väg i området. Allt detta har svag påverkan på området och skogsskötseln i detta område måste utföras med speciell hänsyn.
Område 2 är f d mossodling. Här dominerar glasbjörken. Det finns störningar i området genom väg, det är gallrat samt att här finns spår av äldre dikning. När skogen ska gallras i detta område måste vi ta speciell hänsyn till sumpskogen.

Område 3 är talldominerad mosskog. Området är starkt påverkat genom torvtäkt. Inom området finns en nyckelbiotop som då är en torvmarksö. Detta område ska lämnas orört från skogsskötsel

2 kommentarer:

Hanneles bokparadis på Hisingen sa...

något liknande har vi hittat här under våra promenader

mimmimarie sa...

Stövlar är ett måste när man ger sig ut i den här naturen.